Pracownia Kulinarna Basenowa w Żarkach

Miejscowość:
Żarki
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Re­gio­nal­ne i lo­kal­ne smaki, po­tra­wy kuch­ni ży­dow­skiej i ślą­skiej, ale  w no­wo­cze­snym wy­da­niu znaj­dzie­my w kar­cie w nowej re­stau­ra­cji obok ba­se­nu ką­pie­lo­we­go w Żar­kach. Do dys­po­zy­cji 60 miejsc sie­dzą­cych, w okre­sie wio­sen­no-let­nim taras ze stre­fą wy­po­czyn­ku chil­lo­ut oraz par­king. Dla naj­młod­szych kącik zabaw i spe­cjal­ne menu. Można tu or­ga­ni­zo­wać przy­ję­cia i przy­je­chać z grupą w ra­mach wy­ciecz­ki, a także za­mó­wić ca­te­ring - nie tylko na świę­ta.

 pracownia kulinarna basnowa

- Prze­ko­nu­je­my gości, że lo­kal­nie, po ślą­sku i po pol­sku zna­czy bar­dzo smacz­nie – mówi Prze­mek Bia­lik, szef kuch­ni i wła­ści­ciel Pra­cow­ni Ku­li­nar­nej Ba­se­no­wa. On sam jest miesz­kań­cem Żarek. Zdo­by­wał do­świad­cze­nie w naj­lep­szych re­stau­ra­cjach ho­te­lo­wych na Jurze, pra­co­wał na Rodos, ma na kon­cie staże w Wie­rzyn­ku w Kra­ko­wie oraz Be­lve­de­re w War­sza­wie.

– Każda tra­dy­cyj­na po­tra­wa jest po­da­na w nowej od­sło­nie. Wiemy, że go­ście na Jurze, ale i miesz­kań­cy szu­ka­ją do­brych re­gio­nal­nych sma­ków. Hi­sto­rycz­ne mia­stecz­ko Żarki jest ide­al­ne, aby te po­tra­wy, rów­nież ży­dow­skie pro­mo­wać. U nas można po­sma­ko­wać kugla ziem­nia­cza­ne­go, czy  kar­pia po ży­dow­sku – za­chę­ca P. Bia­lik. Dania z karty, a na co dzień ze­staw dnia w ko­rzyst­nej cenie.

W kar­cie zwra­ca uwagę wy­śmie­ni­ty śledź na ta­tar­czu­chu -  lo­kal­nym słod­ka­wym re­gio­nal­nym chle­bie; tatar w nieco innej od­sło­nie, czy gęsie pipki. Jest i karp i łosoś, a także pstrąg. Wśród zup:  flaki wo­ło­we, rosół,  krem z po­mi­do­rów. Są i sa­ła­ty, ale oczy­wi­ście z twi­stem, czyli np. z opa­la­nym serem kozim, oczy­wi­ście lo­kal­nym. Wśród dań głów­nych znaj­dzie­my: kacz­kę, go­lon­ko, po­lę­dwi­cę wo­ło­wą, schab. Są też pyzy z kacz­ką i kaszą gry­cza­ną, a także pie­roż­ki ra­vio­li ze szpi­na­kiem. Mi­ło­śni­cy słod­kie­go też nie będą za­wie­dze­ni:  se­mi­fred­do ka­wo­we oraz lody kar­me­lo­we, ale z za­ska­ku­ja­cym do­dat­kiem pla­stra miodu i prec­la ży­dow­skie­go. Osob­ne menu jest dla dzie­ci: rosół, po­mi­do­ro­wa, ale i pul­pe­ty z in­dy­ka, łosoś na parze, klu­ski ślą­skie oraz na­le­śni­ki.  W ofer­cie piwa lo­kal­ne z Bro­wa­ru Jan.

- Sta­wia­my na se­zo­no­we zmia­ny w kar­cie, wy­so­ką ja­kość pro­duk­tów. Za­pra­sza­my gości in­dy­wi­du­al­nych, a także grupy o róż­nym pro­fi­lu dzia­łal­no­ści, rów­nież szkol­ne czy grupy pa­sjo­na­tów or­ga­ni­zu­ją­ce even­ty na Jurze  – za­chę­ca P. Bia­lik. – Za­le­ży mi, aby Ba­se­no­wa zna­la­zła się w sieci Ślą­skich Sma­ków.

Na miej­scu można za­mó­wić ca­te­ring na różne uro­czy­sto­ści. Każde spo­tka­nie to­wa­rzy­skie jest dobrą oka­zją, aby spró­bo­wać lo­kal­nych sma­ków. W re­stau­ra­cji można or­ga­ni­zo­wać przy­ję­cia oko­licz­no­ścio­we.

pracownia kulinarna basenowa w żarkach

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  48
Lokalizacja:

Ul. Wierzbowa 21
42-310 Żarki
Gmina: Żarki
Powiat: myszkowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
Nad wodą, W centrum miasta
Kategoria: 
Gastronomia

Kontakt:
Telefon komórkowy: +48 731 400 375

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Restauracja

Dostępność Całoroczny
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Żarki
0.46 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Żarki
0.32 km
Żarki
0.65 km
Żarki
0.66 km